O NÁS

Kto sme

Poskytujeme rýchle, kvalitné a profesionálne geodetické služby klientom na území celého Slovenska. V tomto odbore máme dlhoročné skúsenosti.

V oblasti KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ poskytujeme komplexné geodetické služby zamerané na vytyčovanie a vymeriavanie pozemkov a objektov, spracovanie a vyhotovenie technických podkladov, ako je geometrický plán, výkupový elaborát, podklady ku kolaudácii a podobne.

V oblasti INŽINIERSKEJ GEODÉZIE poskytujeme komplexné služby geodetických prác v investičnej výstavbe, polohopisné a výškopisné predprojektové a porealizačné zameranie, geodetické zameranie inžinierskych sietí, technické mapy závodov, výpočty kubatúr a ďalšie práce.

Disponujeme najmodernejšou meračskou a výpočtovou technikou, napríklad GNSS prístroj Topcon GRS-1, či bezhranolová totálna stanica Topcon GPT.

Naším trvalým cieľom je byť spoľahlivým a zodpovedným partnerom. Veľký dôraz kladieme na požiadavky objednávateľov.

Kontaktujte nás

Vyhotovovanie geometrických plánov

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín, graficky znázorňujúci najmä pozemky alebo stavby, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením, resp. výstavbou, vyjadruje stav pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových údajov. Geometrický plán je jedna z príloh návrhu na vklad.

Najčastejšie sa geometrický plán zhotovuje na:

 • zameranie stavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • zameranie rozostavanej stavby (pre získanie hypotekárneho úveru),
 • rozdelenie / zlúčenie nehnuteľnosti,
 • zmenu druhu pozemku (vyňatie),
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
 • obnovu hraníc pôvodných parciel,
 • zameranie skutkového stavu,
 • zriadenie vecného bremena.

Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, pri ktorom sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hraníc pozemku (správnej hranice, hranice vecného bremena). Súčasťou elaborátu je protokol o vytýčení, vytyčovací výkres so zakresleným skutkovým stavom a stavom katastra nehnuteľností a zoznam vytýčených súradníc.

Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Cieľom našej spoločnosti sú komplexné geodetické služby. V nadväznosti na spracovanie technických podkladov (geometrický plán) vyhotovujeme zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam:

 • kúpno-predajné zmluvy,
 • zámenné zmluvy,
 • darovacie zmluvy,
 • zmluvy o vyporiadaní spoluvlastníckych podielov,
 • zmluvy o budúcich zmluvách.

Zameranie polohopisu a výškopisu pre projektovanie stavebných objektov

Ide o zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu (napr. cesty, ploty, povrchové znaky inžinierskych sietí a pod.), ktorý je zakreslený do katastrálnej mapy. Priebeh podzemných inžinierskych sietí je zakreslený na základe vytýčenia, resp. vyjadrenia sa jednotlivými správcami týchto sietí.

Súčasťou geodetického elaborátu je:

 • polohopisný a výškopisný plán, technická správa, súradnice bodov (2 exempláre),
 • polohopisný a výškopisný plán v digitálnej forme vo formáte DXF, DWG, DGN - odovzdáva sa na CD (2 exempláre).

(na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa je možné spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov, 3D model terénu, výpočet kubatúr)

Vytýčenie stavebných objektov

Vytyčovanie stavebných objektov sa realizuje na základe podkladov od projektanta, prípadne na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa.

Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí na základe projektovej dokumentácie

Vytyčovanie inžinierskych sietí sa realizuje na základe podkladov od projektanta.

Ďalšie služby

 • Zameranie skutočného vyhotovenia stavieb
 • Zameranie skutočného priebehu inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektrické vedenie, ...)
 • Vyhotovenie technických máp závodov

Sme Vám plne k dispozícii

Radi Vám poskytneme naše komplexné služby podložené dlhoročnými skúsenosťami. Neváhajte nás kontaktovať.

Cenník

Ceny služieb

Ceny jednotlivých výkonov sú tvorené na základe cenníka vydaného Komorou geodetov a kartografov SR.

Vzhľadom na to, že každá zákazka je svojím spôsobom špecifická, má tento cenník odporúčací charakter a konečné ceny sú predmetom dohody. Sú závislé od lokality, náročnosti, času dodania, objemu zákazky, kvality katastrálneho operátu a možnosti dlhodobej spolupráce.

Kontakt

Kontaktná osoba

Vladimír Urblík

Mobil:

+421 915 244 992

GEODESY SERVICE, s.r.o.

Adresa:

Š. Moysesa 427/81, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 44 562 578
DIČ: 2022740368
banka: 2925863704/1100 Tatra banka, a.s.,

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu B.Bystrica, odd.: Sro, vl.č..: 17852/S